Privacybeleid Bosmarathon

Bosmarathon geeft om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de wedstrijd zelf. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2023. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Inschrijvingsmodule

Onze inschrijvingsmodule is ontwikkeld door Twizzit (www.twizzit.com). Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Twizzit heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Twizzit is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Twizzit houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Het privacy policy van Twizzit kan je hier terugvinden.

E-mails

Onze website maakt gebruik van Twizzit, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Twizzit. Twizzit zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de uitschrijflink. Als u hier op klikt zal u geen e-mails meer van ons ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Twizzit beveiligd opgeslagen. Twizzit maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat de verwerking altijd direct verband houdt met de initiële opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Bosmarathon v.z.w. of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Verwerking van resultaten

Uw gegevens worden gebruikt voor de verwerking van de westrijdresultaten. Deze worden gepubliceerd op onze website.

Bewaartermijnen

Wij houden rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Indien u aangeeft dat u geschrapt wenst te worden, zullen wij dit opvatten als een vergeetverzoek.
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Uw gegevens zullen ook steeds in de resultaten van de wedstrijd bewaard. Medewerkers hebben verder geen toegang meer tot uw gegevens en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificaties

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u steeds de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

De laatste wijziging van het privacybeleid vond plaats op 06/10/2023.

Facebook Instagram TikTok Strava Map Download Email Bib Drink Km Voucher Shower Safe RedCross Animation Surface Location Tent Medaille Document Cadeau Ster