Reglement Bosmarathon

Je schrijft je in voor een deelname aan de Bosmarathon. Een organisatie van Bosmarathon v.z.w. met maatschappelijke zetel in de Kamerstraat 27 bus 102 te 9255 Buggenhout, hierna vernoemd als “organisatie” of “organisator”.

Indien je de organisatie wenst te bereiken, dan kan dat via de contact-pagina.

Deelname aan een evenement en betreding van het evenemententerrein doe je op eigen risico.

Inschrijven

De deelnemer verklaart op het moment van inschrijving minimum 18 jaar oud te zijn, of toestemming te hebben van zijn wettelijke voogd om zich in te schrijven voor het evenement.

De deelname wordt pas geldig wanneer het inschrijvingsformulier compleet én naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld betaald werd en de voorwaarden aanvaard werden.

Leeftijd

De minimum leeftijden voor deelname bedragen:

  • Kids run: 6 t.e.m. 12 jaar op de dag van de wedstrijd
  • Afstanden t.e.m. 10km: minimum 13 jaar op de dag van de wedstrijd
  • Halve Marathon: minimum 16 jaar op de dag van de wedstrijd

Prijzen & betaling

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw. Dit tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De deelnemer dient steeds bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en eventuele extra’s) te betalen via het voorziene online betalingssysteem.

Bosmarathon werkt samen met een derde partij om de transactie af te handelen. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen de organisatie worden ingeroepen.

Gezondheid

Deelnemen aan de verschillende loopafstanden van de Bosmarathon vereist een goede gezondheid. Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer een goede fysieke conditie te hebben waardoor hij/zij de wedstrijd zonder gezondheidsproblemen kan vervolmaken.

De deelnemer neemt deel aan de wedstrijd volledig onder eigen verantwoordelijkheid.

Risicogroepen worden afgeraden om deel te nemen aan het evenement.

Herroepingsrecht & wijzigen van de inschrijving

Indien de voorinschrijver niet kan deelnemen, kan deze geen aanspraak maken op een terugbetaling van de inschrijvingsgelden.

De voorinschrijver kan mits betaling van een administratieve kost van € 2,50 de inschrijving op naam van een derde laten zetten. De voorinschrijver kan voor de administratieve kost van € 2,50 van afstand wisselen.
Dit kan ten laatste t.e.m. 10 dagen voor aanvang van de wedstrijd door contact op te nemen via het e-mailadres op de contact-pagina.


Wedstrijd

Parcours

De deelnemers dienen het parcours correct te volgen. Elke overtreding zal met onmiddellijke uitsluiting bestraft worden.

Het parcours is open, dit betekent dat de loper zich aan de verkeersregels moet houden en de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie in acht moet nemen. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.

Bevoorrading

Bevoorrading mag enkel worden genuttigd aan de voorziene bevoorradingsposten van de organisatie. De deelnemer mag uitearard ook zelf eten en drank op zich dragen en zo nuttigen. Bevoorrading mag niet worden aangereikt door derden.

Het niet naleven van deze regel zal tot onmiddellijke uitsluiting leiden.

Fietsers

Fietsers mogen de lopers enkel begeleiden:

  • In de halve marathon. Op de andere afstanden is dit niet toegelaten.
  • Fietsers mogen pas na 3 kilometer wedstrijd invoegen, zodoende zij de start niet kunnen hinderen.
  • Fietsers mogen de start-en finishlijn niet overschrijden.
  • Fietsers rijden en begeleiden op eigen verantwoordelijkheid de deelnemer(s).

Het is de begeleidende fietsers verboden om:

  • bevoorrading op te pikken om deze aan de atleet te geven
  • voor de atleet te rijden of voor een groep atleten te rijden
  • naast de atleet of een groep atleten te blijven rijden

De fietser blijft dus ten allen tijde achter de deelnemer(s).

Dieren

Het is verboden om de wedstrijd met een huisdier af te leggen.


Bewaring sporttassen

Sporttassen kunnen vrijblijvend en gratis in bewaring gegeven worden. De organisatie zal alle redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om de ruimte zo goed mogelijk te bewaken, doch gebruik ervan is op eigen risico. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk bij eventueel verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen en/of in bewaring gegeven sporttassen.

De organisatie raadt deelnemers aan om waardevolle spullen niet mee te brengen. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor gebeurlijke schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de deelnemer.


Gegevensverwerking

Alle informatie omtrent gegevenswerking kan je terugvinden in onze privacy policy.


Afgelasting van het evenement

Algemeen

De organisatie is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van de organisatie is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het inschrijvingsgeld.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid buiten de wil van de organisator om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen: niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden.

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding.

Afgelasting

Bij afgelasting van het evenement (buiten de gevallen van overmacht) zal de inschrijving omgeruild worden tegen een inschrijving voor een volgende editie van het evenement. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met het evenement, zoals service- en administratiekosten en eventuele extra’s (zoals T-shirts, …), zullen niet worden terugbetaald.

Facebook Instagram TikTok Strava Map Download Email Bib Drink Km Voucher Shower Safe RedCross Animation Surface Location Tent Medaille Document Cadeau Ster